Cenník

Ak je DOS schválená a hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou, ošetrovateľské
výkony a výkony doporučované lekárom špecialistom (napr. neurológ,
rehabilitačný lekár, kožný lekár, chirurg, ortopéd, a pod.),
ADOS si učtuje iba jednorázový registračný poplatok na náklady spojené
s administratívnou činnosťou ADOS.

Cenník poskytovaných výkonov na výslovnú žiadosť pacienta

Výkon Cena za výkon
Návšteva klienta v pracovnom čase 3,70 €
Návšteva klienta mimo pracovného času
a v sobotu, nedeľu a vo sviatok
7,00 €
Kúpeľ na lôžku 5,40 €
Starostlivosť o chorého s permanentným
katétrom vrátane výmeny katétra u ženy
6,50 €
Odmeranie tlaku,pulzu a telesnej teploty 1,90 €
Cievkovanie ženy 3,50 €
Aplikácia liečiva i.m. 2,10 €
Aplikácia liečiva s.c. 1,30 €
Aplikácia liečiva i.v. 5,20 €
Podanie a sledovanie infúzie 250 ml 6,20 €
Podanie a sledovanie infúzie 500 ml 12,40 €
Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu 1,90 €
Odsávanie 4,20 €
Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov
u imobilného pacienta
4,20 €
Aplikácia bioptronovej lampy 1 ošetrenie 5 min. 1,50 €
Ošetrenie 1 dekubitu do 5 cm, toaleta, odstránenie
odumretého tkaniva, zvyškov masti, aplikácia liečiv
5,20 €
Ošetrenie 1 dekubitu nad 5 cm, toaleta, odstránenie
odumretého tkaniva, zvyškov masti,aplikácia liečiv
7,30 €
Ošetrenie vredu predkolenia /ulcus cruris/ do 5 cm 4,00 €
Ošetrenie vredu predkolenia nad 5 cm 5,80 €
Preväz 1 rany do 5 cm s aplikáciou liečiva 4,00 €
Preväz 1 rany nad 5 cm s aplikáciou liečiva 5,80 €
Ošetrenie stómie s následnou výmenou stomického setu 3,70 €
Základná ošetrovateľská rehabilitácia v trvaní
najviac 30 min.
7,00 €
Polohovanie imobilného pacienta s využitím pomôcok 4,20 €
Polohovanie končatiny pacienta za 1 končatinu s využitím
pomôcok, ortézy a pod. u čiastočne mobilných pacientov
1,10 €
Poučenie príbuzných alebo členov komunity 1,90 €
Odborný nácvik potrebných úkonov pri ošetrovaní chorého
v domácom prostredí
5,00 €
Odbery TT,TN,výter z recta, spúta za 1 odber 1,10 €
Odber kapilárnej krvi 2,50 €
Odber krvi venepunkciou 1 kontajner 2,00 €
Odber krvi a meranie glykémie glukomerom 1,10 €
Čistenia a dezinfekcia úst 2,30 €
Doprava biologického materiálu do prísl. laboratória
príp. k ošetrujúcemu lekárovi
4,00 €
Vyšetrenie moču ind.médiom 1,50 €
Očistné klyzma 3,50 €
Vybavenie žiadosti u praktického lekára 3,40 €
Donáška liekov, zdrav. materiálu,pomôcky
do 2 kg
3,40 €
Podanie a kontrola liekov užívaných per os jednorazovo 1,30 €
Kŕmenie pacienta sondou 3,60 €
Ošetrovateľská hygiena s následnou výmenou plienky 3,80 €

Výkony fyziatrie a liečebnej rehabilitácie vykonávané výhradne
fyzioterapeutmi

Výkon Cena za výkon
Dychová gymnastika vrátane podporných ošetrení
v trvaní 10 min.
1,60 €
Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych
kĺboch a svaloch, špecializované liečebné výkony s cieľom
upraviť funkčnú poruchu v oblasti pohybového systému
za jedno ošetrenie
7,00 €
Individuálna LTV zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlep-
šenie rozsahu pohybov s použitím jednoduchých metód
6,50 €
Individuálna LTV , kombinovaná LTV zameraná na niekoľko
cieľov, vyžadujúca mimoriadnu fyzickú a psychickú záťaž,
vzhľadom na povyhu postihnitia si vyžaduje kombináciu
viacerých postupov a metodík / vertikalizáciu,nácvik transférov,
výcvik neurog.mechúra,výcvik s protézoz,nácvik denných
činnoostí/ za jedno cvičenie
15,00 €
Špeciálne polohovanie, odborné preventívne polohovanie
tela a segmentov končatín s prípadným využitím polohovacích
pomôcok
5,90 €

Registračné poplatky

Typ poplatku Poplatok
Registračný a administratívny poplatok /klient, ktorému hradí
výkony zdravotná poisťovňa
9,96 €
Poplatok za ošetrenie v objednaný čas 8,00 €
Príjem klienta do ADOS, odobratie sesterskej anamnézy
a vypracovanie ošetrovateľského plánu (samoplatca)
20,00 €